Kvalitetshantering

Kvalitetssäkring för företag

Det frivilliga provnings- och certifieringssystemet i STANDARD 100 by OEKO-TEX® bygger på det individuella ansvaret hos tillverkarna längs den textila kedjan. Med sin försäkran om överensstämmelse styrker företagen med juridiskt bindande verkan att de av det ansvariga institutet testade representativa proverna kvalitativt överensstämmer med artiklarna från den löpande produktionen under OEKO-TEX®-certifieringens löptid.

En förutsättning för utfärdande av certifikat är godkänd dokumentation av ett kvalitetssäkringssystem, som kontinuerligt säkerställer de produktionsmetoder, färgämnen, hjälpmedel, recept och materialsammansättningar som uppgetts i ansökan om certifiering.

Om licenstagarna samarbetar med andra företag eller importörer, kan delar av kvalitetsstyrningen överföras på dem. Även de måste dock styrka att de vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa den humanekologiska kvaliteten på produkterna i sin verksamhet.

Om en certifierad produkt ändras i sin kvalitet genom omställning till nya tillverkningsmetoder, nya recept eller användning av andra färgämnen eller hjälpmedel måste den textila produkten testas på nytt av det ansvariga testinstitutet och dess egenskaper måste dokumenteras i ett utökat certifikat.

Kvalitetshantering inom OEKO-TEX® Association

International OEKO-TEX® Association bidrar genom olika åtgärder till produktsäkerhet, säkerställande av provningsnivån och skyddet av det registrerade kontrollmärket OEKO-TEX®. Till dessa hör:

  • Ett globalt enhetligt provningssystem såsom definierat i STANDARD 100 by OEKO-TEX® (provningsförfarande) och den interna Guide Book.
  • Utbildningar samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom ramen av regelbundna möten mellan tekniker och experter med företrädare från alla behöriga testinstitut.
  • Forskning samt utveckling av kriterierna
  • Jämförande tester mellan testinstituten
  • Granskning av testinstituten för övervakning och kontroll av provningarnas kvalitet av OEKO-TEX® Association
  • Företagsbesök för säkerställande av en optimal certifieringsprocess och målinriktat stöd av företags kvalitetssäkringssystem

Företagsbesök

För att stödja och optimera kvalitetssäkringen i alla de företag världen över som ingår i OEKO-TEX®-systemet, besöker OEKO-TEX®-instituten de sökande företagen som en obligatorisk del av varje certifieringsprocess.

Besöken på plats hos företagen erbjuder revisorerna möjlighet att skaffa sig en överblick över förhållandena på respektive företag och på så sätt kunna erbjuda systematiskt stöd vid ofta förekommande frågor och problem. Hit hör till exempel anvisningar för val av lämpliga materialprover, stöd vid sammanställning av artikelgruppbeskrivningar på certifikatet samt hjälp gällande korrekt och fullständig deklaration av använda färgmedel, hjälpmedel och kemikalier under beaktande av de ingående materialen och beståndsdelarna.

Förutom utbildning av de kvalitetsansvariga som sköter genomförandet av de nödvändiga OEKO-TEX®-kriterierna får företag vid behov även rådgivning från revisorerna gällande korrekt och konform användning av OEKO-TEX®-etiketten för märkning av produkter och i andra marknadsförings- och distributionssyften.

Företagskontrollen sker strax före eller efter utfärdandet av certifikatet och upprepas vart tredje år.

Kontrollprovningar

International OEKO-TEX® Association finansierar varje år produktkontroller som berör minst 20 % av alla utfärdade certifikat.

De behöriga medlemsinstituten köper produkter med OEKO-TEX®-etiketten som finns tillgängliga på marknaden och kontrollerar om produkternas humanekologiska egenskaper i enlighet med tillverkarens försäkran om överensstämmelse stämmer överens med kvaliteten på de ursprungliga testproverna.

Kontrollen av produkter från förstadierna görs på provmaterial som tillverkarna tillhandahåller.

Om de fastlagda kriterierna inte uppfylls uppmanas den berörda licenstagaren av det ansvariga OEKO-TEX®-institutet att omedelbart åtgärda bristerna och att skicka in nya prover ur den korrigerade produktionen.

Upprepade avvikelser vid produktkontrollerna kan leda till indragning av det befintliga OEKO-TEX®-certifikatet.

Företagskontroller

Vid sidan av produktkontroller på marknaden har International OEKO-TEX® Association oberoende revisorer, som över hela världen gör oanmälda inspektioner av verksamheten hos företag med OEKO-TEX®-certifikat.

De kontrollerar på plats på företagen om produktionsvillkoren uppfyller kraven i STANDARD 100 by OEKO-TEX® och ger vid behov anvisningar om hur befintliga kvalitetssäkringssystem kan optimeras.

Varumärkesskydd

Att etiketten "TRYGG TEXTIL – Testad för hälsofarliga ämnen enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®" är så spridd och känd kräver ett effektivt skydd av de inregistrerade varumärkesrättigheterna.

Om de behöriga OEKO-TEX®-medlemsinstitutenvid kontrollprovningar, företagsinspektioner eller marknadsbevakning konstaterar oegentligheter beträffande certifierade produkter kan detta leda till indragning av det befintliga certifikatet.

Detta gäller särskilt i följande fall:

  • Tillverkarens uppgifter om kvaliteten på den testade varan stämmer inte överens med testprovet.
  • Tillverkaren har inte, eller har för sent anmält en genomförd ändring av sina certifierade produkters tekniska egenskaper till vederbörande provningsinstitut inom International OEKO-TEX® Association.
  • Märkningen av den certifierade textilprodukten motsvarar inte standardens krav. Förfalskningar och missbruk av varumärket utgör en brottslig handling och beivras av OEKO-TEX® Association straff- och civilrättsligt.