Certifiering

Produktcertifiering enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® erbjuder företag inom alla led i textilbranschen ett optimalt verktyg för kvalitetssäkring som ger ökat mervärde. OEKO-TEX®-certifikatet, som utfärdas av det ansvariga institutet eller certifieringsstället gäller i 12 månader. Det är ett intyg på att alla omnämnda produkter har kontrollerats enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® och uppfyller kraven i en gemensam produktklass.

Fördelar

På grundval av den enhetliga användningen av OEKO-TEX®-provningskriterier över hela världen, medför en certifiering enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® mer transparens för textil- och klädföretag i relationen till leverantörer och underlättar informationsflödet gällande potentiellt farliga ämnen.

Det bidrar till högre produktionssäkerhet och ökar samtidigt de egna produkternas säljchanser, eftersom allt fler köpare inom den textila kedjan införlivar OEKO-TEX®-kriterierna som en fast del av sina leveransvillkor.

Ytterligare en fördel med OEKO-TEX®-systemet är den jämna fördelningen av kostnaderna för certifieringen på alla berörda företag längs den textila kedjan.

Ansvaret för de tillverkade produkternas humanekologiska säkerhet ligger på den som i produktionen har möjlighet att ändra användningen av kemikalier för tillsatser och beredning.

Genom att använda redan certifierade ingående material kan dessutom utgifterna för dubbla provningar undvikas. I de enskilda produktionsleden provas i princip bara det som är nytt.

Förutsättningar

Textilprodukter får bara certifieras enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® om samtliga beståndsdelar utan undantag motsvarar de ställda kraven. Certifiering sker efter skriftlig ansökan från tillverkaren till ett auktoriserat provningsinstitut eller officiellt kontaktställe över hela världen. De inskickade materialproverna testas uteslutande i medlemsinstituten i Europa och Japan för att garantera en hög och jämn nivå på provningarna.

Förutsättning för att det ansvariga provningsinstitutet eller certifieringsstället ska utfärda ett certifikat är en försäkran om överensstämmelse från tillverkaren att de godkända textilproverna och de tillverkade eller distribuerade produkterna överensstämmer i kvalitet under hela certifieringsperioden på 12 månader.

Ytterligare en förutsättning för en OEKO-TEX® produktcertifiering är företagsbesök inom ramen för vilka revisorer från OEKO-TEX® provningsinstitut tillsammans med de ansökande företagen granskar den företagsinterna kvalitetssäkringen och produktionsprocesserna för att skapa optimala villkor för certifieringen och säkerställa att den humanekologiska produktkvaliteten håller sig på en jämn nivå under hela certifieringsperioden.

En väsentlig del av en OEKO-TEX®-certifiering är dessutom regelbundna produktkontroller som OEKO-TEX®-instituten regelbundet genomför på marknaden för att säkerställa att de fastställda kriterierna uppfylls.

Kostnader

Utgifterna för OEKO-TEX®-certifieringen består av en licensavgift, kostnaderna för företagsbesöket av det anlitade testinstitutet samt arbetskostnaderna (som är olika beroende på teståtgärderna). En preliminär kostnadsberäkning kan när som helst fås från det ansvariga institutet.

Utökning av ett certifikat genomförs mot en expeditionsavgift. Kostnaderna för laboratorieprovningarna beror på omfattningen av de nytillkomna produkterna.

De obligatoriska företagsbesöken av det anlitade testinstitutet sker med en periodicitet på tre år och förfaller till betalning samtidigt med licensavgiften.

Förstagångscertifiering
Certifikatsförlängning
Utökning av certifikat
Ansökan med förbindelseförklaring

Förutsättning för en produktcertifiering enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® är en formell och rättsbindande ansökan hos ett behörigt Institut inom International OEKO-TEX® Association. Varje ansökningsformulär omfattar förutom frågor angående produktdeklaration också en förbindelseförklaring, blanketter för att förteckna leverantörer av ingående material, använda färgämnen och hjälpmedel samt ett blad för exakt beskrivning av prover vid golvmaterial, skumplastmaterial och madrasser.

Tillverkarens uppgifter i ansökan om certifiering gör det möjligt att systematiskt beskriva varuflödet från ingående material fram till slutprodukten. De tjänar som underlag för provningsinstituten för att bestämma omfattningen av provningen samt för att skapa så likartade artikelgrupper som möjligt, som kan provas enligt kraven för en gemensam produktklass.

Korrekta och fullständiga uppgifter underlättar och påskyndar certifieringsprocessen. Viktigt är att varje företag behöver ett eget certifikat för sina produkter. På så sätt säkerställs det att kraven i OEKO-TEX®-kriteriekatalogen har integrerats konsekvent i den egna kvalitetssäkringsprocessen.

För en systematisk beskrivning av produktdata omfattar ansökningsformuläret både allmänna frågor och obligatoriska uppgifter, specifika för olika bearbetningsled längs den textila kedjan. Dessa är exempelvis:

  • Uppgifter om fibersammansättning och fiberbehandling (garntillverkare)
  • Förteckning på garnleverantörer (tygtillverkare)
  • Uppgifter om genomförda färgningar, tryckförfaranden och beredningar (förädlare)
  • Uppgifter om samtliga leverantörer av produktens beståndsdelar, från tyg och fyllnadsmaterial till tillbehör (konfektionär)

Förbindelseförklaring

Genom att skriva under förbindelseförklaringen försäkrar sökanden att alla uppgifter i ansökan är riktiga. Sökanden förpliktar sig särskilt att utan dröjsmål meddela varje förändring beträffande användning av råvaror, metoder och recept till provningsinstitutet eller det ansvariga certifieringsstället.

Dessutom godkänner företaget reglerna för OEKO-TEX®-certifieringssystemet och förpliktar sig att tillämpa dem korrekt, till exempel i fråga om användningen av etiketter. Hit hör också skyldigheten att efter utgångstiden för, resp. i händelse av återkallande av befintliga certifikat ombesörja att fortsatt märkning och marknadsföring av företagets produkter med Oeko-Tex® etiketten upphör.

Urval av representativa materialprover

Information om urvalet

Testproverna måste täcka hela artikelgruppen, eftersom formuleringen av hela den artikelgruppering som ska certifieras orienterar sig efter dessa.

Ett otillräckligt urval av prover kan leda till en begränsning av den certifierade artikelgruppen.

Förpackningsregler

Testprovernas förpackning måste uppfylla särskilda kvalitetskrav för att skydda produkterna och garanterna korrekta, reproduceringsbara och informativa provningsresultat:

  • Förpacka varje testprov i slitstarka folier eller säckar av polyetylen. Det motverkar kontamination under transport.
  • Tillslut förpackningen genom att slå in den två gånger och häfta samman den med tejp.

Förpackning av inredningsmaterial

  • Förpacka testproverna separat och lufttätt i genomskinliga plastpåsar (absolut nödvändigt för utsläppsprovningen!).
  • Kontrollera testprovbeskrivningen i bilagan till ansökan om certifiering.

Testproverna får inte förpackas i endast kartong och/eller pappersförpackning,

Laboratorieprovning

I anslutning till den systematiska registreringen av produkt- och produktionsdata tar det ansvariga testinstitutet först fram en individuell provningsplan för de artiklar (artikelgrupper) som ska testas.

Sedan testas textilprodukten på parametrarna i OEKO-TEX-kriteriekatalogen enligt en fast definierad worst-case-metod. De produkter som testas är alltså till exempel artiklar med den tjockaste ytbeläggningen, den mörkaste infärgningen eller den högsta preparationsmängden.

Provningsrapport

Efter laboratorieprovningen av de inskickade proverna från det sökande företaget tar det ansvariga testinstitutet fram en individuell provningsrapport där det framgår att testproverna är representativa för den artikelgrupp som ska certifieras.

Provningsrapporten dokumenterar provningsresultaten i detalj och pekar där särskilt på överskridanden och förbättringar i efterhand. I överensstämmelse med det sökande företagets ansökan sker provning i enlighet med kraven för den valda produktklassen. Gällande gränsvärden för respektive produktklass används som måttstock vid bedömningen.

Till provningsrapporten bifogas en anmärkning från institutet där detta ger sitt stöd för utfärdande av ett certifikat för den önskade artikelgruppen baserat på provningsresultatet, med uppgift om den gemensamma produktklassen. Kostnaderna för de genomförda provningarna och upprättandet av provningsrapporten faktureras av institutet.

Försäkran om överensstämmelse

För att få marknadsföra godkända produkter med etiketten "Trygg textil" måste det sökande företaget innan certifikatet utfärdas skriftligt intyga genom en försäkran om överensstämmelse enligt EN 45014, att företagets produkter ur den löpande produktionen alltid överensstämmer med proverna ur ett humanekologiskt avseende under hela certifieringsperioden. Förutsättning för detta är att företaget upprättar ett lämpligt kvalitetssäkringssystem i företaget som ska godkännas av det ansvariga institutet.

I och med överlämnandet av försäkran om överensstämmelse övertar sökanden hela ansvaret för sina tillverkade respektive sålda produkter. Det är dock möjligt att överföra delar av kvalitetssäkringen på andra tillverkare, leverantörer och importörer. I händelse av en sådan överföring ska företaget på ett trovärdigt sätt kunna uppvisa för institutet vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa produktkvaliteten.

Med den skriftliga försäkran om överensstämmelse godkänner det sökande företaget dessutom att OEKO-TEX® Association har rätt att genom kontrollprovningar på upp till två certifierade produkter försäkra sig om att den garanterade produktkvaliteten upprätthålls under hela den period som det aktuella certifikatet gäller.

Företagsbesök

Ytterligare en beståndsdel av OEKO-TEX®-certifieringen jämte den skriftliga dokumentationen och laboratorieundersökningen av de inskickade testproverna är ett företagsbesök på anbudsgivarens anläggning där de certifierade artiklarna tillverkas.

Vid omcertifieringar sker företagsbesöken av revisorer från det ansvariga OEKO-TEX®-institutet kort efter certifieringsprocessen (senast dock inom det första halvåret efter att ansökan lämnats in). Företagsbesök genomförs vart tredje år.

Målet med företagsbesöket är att säkerställa optimala certifieringsvillkor - såväl för det anlitade testinstitutet (verifiering av de tekniska förutsättningarna) som för anbudsgivaren (optimalt förhållande mellan kostnad och nytta genom systematisk rådgivning gällande urval av materialprover, beskrivning av artikelgrupp, certifikatsversion, användning av etikett, kvalitetshanteringsåtgärder etc.).

Testing and certification process according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®