Certificarea

Certificarea produselor conform standardului 100 oferă întreprinderilor din lanţul producţiei textile un instrument optim şi o plus valoare evidentă pentru asigurarea calităţii în producţie. Certificatul OEKO-TEX® emis de institutul mandatat sau de biroul de certificare competent este valabil pentru o perioadă de 12 luni. Prin intermediul acestuia se documentează că următoarele articole au fost verificate cu succes conform standardului 100 şi corespund cerinţelor impuse de o clasă de produse comună.

Avantaje

Datorită aplicării uniforme la nivel global a criteriilor de verificare OEKO-TEX®, certificarea conform standardului 100 asigură întreprinderilor din industria textilă şi de îmbrăcăminte un plus de transparenţă în relaţiile de livrare şi facilitează fluxul de informaţii cu privire la eventualele materiale problematice.

Acesta contribuie la o mai mare siguranță a producției și în același timp sporește șansele de vânzare a produselor proprii, deoarece numeroși cumpărători în interiorul lanțului textil solicită criteriile OEKO-TEX® ca parte componentă fermă în relaţiile lor de livrare.

Un alt avantaj hotărâtor al sistemului OEKO-TEX® este distribuția uniformă a costurilor de certificare la nivelul tuturor întreprinderilor din întreg lanţul textil.

Răspunderea pentru siguranța ecologico-umană a articolelor fabricate o poartă cel care este în măsură, în funcție de producție, să modifice utilizarea substanţelor chimice la adaosuri şi accesorii.

Prin utilizarea materialelor iniţiale deja certificate efortul financiar aferent verificării duble poate fi evitat. În fiecare etapă de producție se verifică în principiu numai ce intervine nou.

Premise

Produsele textile nu pot fi certificate conform standardului 100 decât dacă toate componentele lor corespund fără excepție criteriilor impuse. O certificare se realizează prin cerere scrisă a producătorului adresată unuia dintre institutele de verificare autorizate sau unuia dintre birourile de contact oficiale la nivel internaţional. Eşantioanele trimise se verifică exclusiv în institutele membre din Europa şi Japonia, în vederea asigurării permanente a unui înalt nivel de verificare.

Premisa pentru emiterea certificatului de către institutul de verificare mandatat, respectiv biroul de certificare competent este reprezentată de declaraţia de conformitate a producătorului care atestă conformitatea mostrelor textile verificate cu succes în orice moment, pe durata de 12 luni a licenţei, cu calitatea produselor fabricate, respectiv comercializate.

O altă premisă pentru certificarea OEKO-TEX® a produselor este reprezentată de auditările firmelor în cadrul cărora auditori ai institutelor de verificare OEKO-TEX® împreună cu întreprinderile solicitante verifică sistemul de asigurare a calităţii şi procesele de producţie, în vederea obţinerii condiţiilor optime de certificare şi asigurării calităţii constante a produselor din punct de vedere ecologico-uman pentru întreaga perioadă a certificării.

O componentă fermă a certificării OEKO-TEX® este reprezentată de controalele de produs regulate, efectuate de institutele OEKO-TEX® în vederea respectării criteriilor impuse la nivelul pieţei.

Costuri

Efortul financiar pentru certificarea OEKO-TEX® este reprezentat de taxa de licenţă, costurile aferente auditărilor firmelor de către institutul de verificare mandatat, precum şi de costurile de laborator (diferite în funcţie de amploarea verificării). Se poate obține oricând o antecalculație de la institutul competent

O prelungire a certificatului se realizează contra cost. Costurile pentru verificările în laborator depind de amploarea verificărilor efectuate la noile produse adăugate în certificat.

Auditările obligatorii ale firmelor efectuate prin intermediul institutului de verificare mandatat, se desfăşoară periodic la trei ani şi sunt decontate la scadenţă laolaltă cu taxa de licenţă.

Prima certificare
Prelungirea certificatului
Extinderea certificatului existent
Cerere cu declaraţie de angajament

Premisa pentru certificarea produselor conform standardului 100 este reprezentată de cererea formală şi producătoare de efecte juridice adresată unui institut autorizat al Asociaţiei Internaţionale OEKO-TEX®. Fiecare formular de cerere cuprinde – pe lângă întrebările privind declararea produsului - și o declarație de angajament, formulare tip pentru listarea furnizorilor materialelor inițiale, a coloranților și materialelor auxiliare utilizate, precum și o filă cuprinzând descrierea exactă a eşantioanelor în cazul mochetelor, materialelor spongioase și saltelelor.

Datele precizate de producător în cererea de certificare permit înregistrarea sistematică a fluxului de marfă de la materialele inițiale până la produsul final. Ele servesc institutelor de verificare ca bază pentru determinarea volumului verificării și formarea grupelor de articole – pe cât posibil de același tip – care se verifică potrivit cerințelor unei clase de produse comune.

Datele corecte și complete ușurează și accelerează procedura de certificare. Important este faptul că fiecare întreprindere are nevoie de un certificat propriu pentru produsele pe care le comercializează. În acest mod se demonstrează că cerinţele catalogului de criterii OEKO-TEX® au fost integrate în mod consecvent în propriul sistem de asigurare a calităţii.

Formularul de cerere cuprinde pentru sistematizarea datelor produsului, atât întrebări generale, cât și date obligatoriu de introdus care sunt specifice etapelor de prelucrare în lanțul de producție textil. Acestea pot fi de exemplu:

  • precizarea fibrelor încorporate şi preparatelor (fabricantul de fir)
  • listarea fabricanţilor de fir (fabricant de ţesături)
  • indicarea vopsirilor efectuate, procedurile de imprimare şi accesoriilor (prelucrător)
  • menţionarea furnizorilor pentru toate componentele produsului, de la material, inserţii şi până la accesorii (confecţioner)

Declaraţia de angajament

Prin semnarea declaraţiei de angajament solicitantul îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor precizate în cerere. El se obligă mai ales să semnaleze neîntârziat institutului de verificare mandatat, respectiv biroului de certificare competent, orice modificare a materiilor prime utilizate, tehnologiei și rețetelor.

În plus, întreprinderea declară că recunoaște regulile sistemului de certificare OEKO-TEX® și că se obligă să le aplice corect, de exemplu la utilizarea etichetei. Aici este inclusă și obligația de a se asigura că în cazul unei revocări a certificatului existent, se renunță la inscripționarea produselor cu eticheta OEKO-TEX®, respectiv promovarea lor ca atare.

Alegerea mostrelor reprezentative de material

Indicaţii privind alegerea

Mostrele de verificare trebuie să acopere întreaga grupă de articole, deoarece formularea este orientată în funcţie de grupa de articole care trebuie certificată.

O selecţie incompletă de mostre poate duce la limitarea grupei de articole certificate.

Reguli de ambalare

Ambalajul mostrelor de verificare trebuie să îndeplinească anumite cerinţe de calitate, în vederea protejării eşantioanelor şi a garantării unor rezultate de verificare corecte, reproductibile şi fiabile:

  • ambalaţi mostrele de verificare individual în folii, respectiv saci de polietilenă rezistenţi. În acest mod este evitată contaminarea la transport.
  • Închideţi ambalajul prin înfăşurarea de două ori şi lipirea unei benzi adezive.

Ambalarea materialelor pentru amenajări

  • Ambalaţi mostrele de verificare în pungi de plastic transparente şi etanşe (imperios necesar pentru verificarea emisiilor!).
  • Descrierea mostrelor de verificare conform anexei cererii de certificare trebuie neapărat ataşată.

Ambalarea exclusivă a mostrelor de verificare în cutii de carton şi/sau hârtie trebuie neapărat evitată!

Verificarea în laborator

În urma sistematizării datelor produsului şi a datelor de producţie institutul de verificare mandatat întocmeşte un plan individual de verificare pentru articolele (grupele de articole) care trebuie testate.

În continuare articolul textil va fi verificat în cadrul unei metodolgii worst-case bine definite în privinţa parametrilor prevăzuţi în catalogul de criterii OEKO-TEX. Sunt verificate, de asemenea, de exemplu, articolele cu cel mai gros strat de acoperire, culoarea cea mai închisă sau cele mai multe accesorii.

Raport de verificare

În urma verificării în laborator a eşantioanelor depuse de solicitant institutul de verificare mandatat un raport de verificare individual, din care rezultă că mostrele de verificare pentru grupa de articole care trebuie certificată, sunt reprezentative.

Raportul de verificare documentează în detaliu rezultatele verificării și arată mai ales depășirile și modificările. Conform cererii întreprinderii se va verifica potrivit cerinţelor pentru clasa de produse selectată. Valorile limită corespunzătoare ale respectivei clase de produse sunt utilizate ca standard de evaluare.

Raportului de verificare i se va ataşa o menţiune a institutului mandatat prin care, pe baza rezultatelor verificării, se aprobă eliberarea certificatului pentru grupa de articole dorită, cu indicarea clasei de produse comune. Costurile verificărilor efectuate și eliberarea raportului de verificare vor fi facturate de institut.

Declaraţia de conformitate

Pentru etichetarea, respectiv promovarea produselor verificate cu succes cu eticheta „Încredere în textile”, solicitanţii trebuie să declare în scris în cadrul unei declaraţii de conformitate potrivit EN 45014, anterior eliberării certificatului, faptul că articolele lor din producţia curentă din cursul întregului interval de timp de 12 luni aferent licenţei, corespund în orice moment cu calitatea eşantioanelor depuse, din punct de vedere ecologico-uman, deci sunt conforme. Premisa în acest sens este reprezentată de implementarea unui sistem intern de asigurare a calităţii, care trebuie să fie recunoscut de institutul mandatat.

Prin depunerea declarației de conformitate, solicitantul își asumă răspunderea exclusivă pentru calitatea produselor pe care le fabrică, respectiv le comercializează. Este însă posibil ca anumite părți ale asigurării calității să se transmită altor producători, furnizori, importatori. În cazul unei astfel de transmiteri, măsurile de asigurare a calității produsului trebuie de asemenea să fie prezentate institutului competent într-un mod credibil.

Prin declaraţia de conformitate în formă scrisă solicitantul recunoaşte de asemenea faptul că pe durata certificatului existent Asociaţia OEKO-TEX® are dreptul de a efectua pe cheltuiala licenţiatului controale de verificare privind respectarea calităţii garantate a produsului până la două produse certificate.

Auditările firmei

O altă componentă a Certificării OEKO-TEX®, alături de documentele scrise şi examinarea în laborator a mostrelor de verificare depuse, o auditare a firmei în cadrul locaţiei de producţie a solicitantului în cadrul căreia sunt produse articolele certificate.

În cazul certificărilor noi, vizitele la firmă se realizează de către auditorii institutelor membre OEKO-TEX® mandatate, aproximativ în cadrul procesului de certificare (totuşi cel târziu în decursul primelor şase luni după solicitare). În principiu, vizitele la firmă sunt efectuate o dată la trei ani.

Scopul auditării firmei este reprezentat de asigurarea condiţiilor optime de certificate - atât pentru institutul de verificare mandatat (verificarea condiţiilor tehnice), cât şi pentru solicitant (cel mai bun raport costuri-beneficii prin intermediul consilierii sistematice în vederea alegerii mostrelor de material, descrierii grupelor de articole, versiunilor de certificat, utilizării etichetei, măsurilor QM etc.).

Testing and certification process according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®