Tanúsítás

A terméktanúsítás az STANDARD 100 by OEKO-TEX® értelmében optimális eszközt és egyértelmű értéktöbbletet biztosít a textillánc mentén a vállalati minőségbiztosításhoz. A megbízott intézet vagy az illetékes tanúsító hely által kiállított OEKO-TEX® tanúsítás 12 hónapig érvényes. Ez a bizonyítvány azt igazolja, hogy a feltüntetett termékeket a tanúsító hely sikeresen ellenőrizte az STANDARD 100 by OEKO-TEX® szabvány szerint, és azok megfelelnek a közös termékosztály követelményeinek.

Előnyök

A világszerte egységesen alkalmazott OEKO-TEX® vizsgálati kritériumok alapján az STANDARD 100 by OEKO-TEX® alapján végzett tanúsítás jobb átláthatóságot nyújt a textil- és ruhaipari vállalatok számára a szállítói kapcsolatokban, és megkönnyíti az információáramlást a lehetséges problémás anyagok tekintetében.

Ez jobb termékbiztonságot eredményez, és egyidejűleg növeli az egyes termékek eladhatóságát, mivel időközben számos, a textilláncban résztvevő vásárló az OEKO-TEX® követelmények betartását rögzített szállítási feltételként kéri.

Az OEKO-TEX® rendszer döntő előnye a tanúsítási költségek egyenletes megoszlása a textillánc résztvevői között.

Az előállított termék humánökológiai biztonságának felelősségét az viseli, aki a gyártás során képes változtatni azon vegyi anyagok felhasználásán, melyek az adalékok és kikészítések kapcsán a termékbe belekerülnek.

Ezen felül a korábban már tanúsított kiindulási anyagok alkalmazásával a dupla vizsgálatok költsége elkerülhető. Az egyes gyártási szakaszokban pótlólagosan csak az kerül vizsgálatra, ami újonnan került a termékbe.

Feltételek

STANDARD 100 by OEKO-TEX® szerint, ha valamennyi komponens kivétel nélkül megfelel az előírt követelményeknek. A tanúsítása gyártó írásos kérelme alapján történik, melyet a meghatalmazott tanúsítóintézet vagy bármely kirendeltség részére kell megküldenie. A beküldött minták kizárólag az európai és japán tagintézetekben kerülnek ellenőrzésre, hogy biztosítható legyen az egyenletes vizsgálati színvonal.

A meghatalmazott intézet ill. az illetékes tanúsítóhely által kiállított tanúsítvány feltétele a gyártó megfelelőségi nyilatkozataarról, hogy a sikeresen bevizsgált textilminta a licenc 12 hónapos időtartama alatt bármikor megegyezik a gyártott ill. értékesített termékek minőségével.

Az OEKO-TEX® terméktanúsítás további feltételét jelentik az üzemellenőrzések, amelyek keretében az OEKO-TEX® tanúsítóinzézet auditorai a kérvényező vállalattal együtt átvilágítják az üzemi minőségbiztosítást és gyártási folyamatokat, hogy megteremtsék az ideális tanúsítási feltételeket, valamint hogy biztosítsák a tanúsítás időtartama alatt változatlan humánökológiai termékminőséget.

Az OEKO-TEX® tanúsítás fix részét képzik ezen felül a termékellenőrzések, amelyeket az OEKO-TEX® intézetek rendszeresen végeznek a piacon a megkövetelt kritériumok betartásának érdekében.

Költségek

Az OEKO-TEX® tanúsítás költségei a licencdíjból, a megbízott intézetek által végzett üzemellenőrzések költségeiből, valamint az egyes vizsgálatok különböző laboratóriumi költségeiből tevődnek össze. A költségelőirányzat az illetékes intézetnél mindig bekérhető.

Egy bizonyítvány kiterjesztése munkadíj ellenében történik. A laboratóriumi vizsgálatok költségeit a pótminták vizsgálati száma határozza meg.

A vizsgálattal megbízott intézet munkatársai három évenként kötelező jelleggel felkeresik a vállalatot. Az üzemlátogatás költségeit esedékességkor a licencdíjjal együtt számolják el.

Első tanúsítás
Tanúsítvány meghosszabbítása
Tanúsítvány kiterjesztése
Kérelem kötelezettségvállalási nyilatkozattal

Az STANDARD 100 by OEKO-TEX® szerinti terméktanúsítás feltétele egy formális és jogilag kötelező érvényű kérelem benyújtása a Nemzetközi OEKO-TEX® Szervezetegyik feljogosított intézetének. Minden kérelem a termékek leírására vonatkozó kérdések mellett tartalmazza a kötelezettségvállalási nyilatkozatot, űrlapokat a kiindulási anyagok szállítóinak, az alkalmazott színezékek és felhasznált segédanyagok felsorolásához, valamint egy oldalt a padlóburkolatok, habok és matracok mintáinak pontos leírásához.

A gyártó által, a tanúsításhoz kiállított kérelemben megadott adatok alapján lehetséges a termékek útjának szisztematikus nyilvántartása, a kiindulási anyagoktól kezdve a végtermékekig. Az adatok alapján állítja össze a vizsgáló intézet a vizsgálati tervet, valamint csoportosítja a lehetséges azonos termékeket, amelyeket egy közös termékosztály követelményei szerint vizsgálnak.

A helyes és hiánytalan adatok megkönnyítik és meggyorsítják a tanúsítási folyamatot. Fontos, hogy minden vállalatnak saját tanúsítvánnyal kell rendelkeznie értékesítési termékeihez. Így dokumentálható, hogy az OEKO-TEX® követelménykatalógus konzekvensen integrálódtak a minőségbiztosításba.

A kérelem nemcsak a termékadatok szisztematikus összefoglalását, hanem minden olyan általános kérdéseket és kötelezettségi előírásokat is tartalmaz, amelyek a textil feldolgozási lánc egyes feldolgozási szakaszaira jellemzőek. Például:

  • a rostszál bevezetésének és előkészítésének megadása (fonal gyártója)
  • a fonalbeszállítók felsorolása (textilszövet gyártója)
  • az elvégzett festési, nyomtatási eljárások és felszerelések megadása (kikészítő)
  • a termék valamennyi komponenséhez a szállítók megnevezése ,az anyagtól a bélésanyagokon át a kellékekig (konfekcionáló)

Kötelezettségvállalási nyilatkozat

A kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásával a kérelmező átvállalja a felelősséget minden, a kérelemben feltüntetett adat helyességéért. Kiváltképpen kötelezettséget vállal arra nézve is, hogy a nyersanyagokban, gyártási technológiában és receptekben bekövetkezett változásokat a megbízott vizsgáló intézetnekill. az illetékes tanúsítóhelynek bejelenti.

Ezenkívül, a vállalat elismeri az OEKO-TEX® tanúsítórendszer szabályait és kötelezi magát, hogy ezeket pl. a védjegyhasználat során, korrektül betartja. Ehhez tartozik az a kötelezettség is, hogy a bizonyítvány lejárata után, ill. abban az esetben, ha a bizonyítvány visszavonásra kerül, gondoskodik arról, hogy az OEKO-TEX® címkét tovább, sem a termékein, sem hirdetésekben ne alkalmazzák.

Reprezentatív anyagminták kiválasztása

Megjegyzések a kiválasztáshoz

A próbadaraboknak le kell fedniük a teljes termékcsoportot, mivel a tanúsítandó termékcsoportok megfogalmazása ezekhez igazodik.

A hiányos anyagminta-kiválasztás a tanúsított termékcsoport korlátozásához vezethet.

Csomagolási szabályok

A próbadarabok csomagolásának meghatározott minőségi követelményeket kell teljesítenie, hogy a próbákat meg lehessen óvni és biztosítani lehessen a helyes, megismételhető és informatív vizsgálati eredményeket:

  • A próbadarabokat egyesével nagy szakítószilárdságú polietilén fóliába ill. zsákokba kell becsomagolni. Ezzel elkerülhető a minták szállítás közbeni szennyeződése.
  • A csomagolást kétszeresen csomagolva és ragasztószalaggal leragasztva kell lezárni.

Dekorációs célra használt anyagok csomagolása

  • A próbadarabokat átlátszó légmentesen nejlonzacskóba kell csomagolni, egyesével (kötelező a kibocsátás ellenőrzésére!).
  • Feltétlenül mellékelni kell a próbadarab leírását a tanúsítási kérelem melléklete szerint.

Kerülni kell a próbadarabok kizárólag kartondobozba és/vagy papírba való becsomagolását.

Laborvizsgálat

A termék- és gyártási adatok szisztematikus nyilvántartásba vételéhez csatlakozva a megbízott vizsgáló intézet először egy egyedi vizsgálati tervet készít a vizsgálandó termék(-csoportok) vonatkozásában.

Ezt követően a textíliát egy pontosan meghatározott worst-case módszer keretében az OEKO-TEX követelménykatalógus paramétereire tekintettel ellenőrzik. Tesztelésre kerülnek pl. a legvastagabb bevonattal, a legsötétebb színezéssel vagy a legmagasabb felszerelési mennyiséggel rendelkező termékek.

Vizsgálati jelentés

A tanúsítást kérelmező által benyújtott próbadaraboklaboratóriumi vizsgálatát követően a megbízott vizsgáló intézet elkészíti az egyedi vizsgálati jelentést, amelyből kitűnik, hogy a próbadarabok reprezentatívak-e a tanúsítandó termékcsoport vonatkozásában.

A vizsgálati jelentés részletesen dokumentálja a vizsgálati eredményeket, és emellett rámutat a határérték túllépésekre és javítási lehetőségekre. A vállalat tanúsítási kérelmével összhangban a kiválasztott termékosztály követelményei szerint is vizsgálatra kerülnek. A mindenkori termékosztályhatárértékei lesznek az értékelési mércék.

A vizsgálati jelentéshez az intézet mellékeli a megjegyzéseit, amelyben a közös termékosztály tanúsítvány kiállítását a kívánt termékosztály vonatkozásában. Az elvégzett vizsgálatok költségeiről és a vizsgálati jegyzőkönyv kiállításáról az intézet számlát állít ki.

Megfelelőségi nyilatkozat

Annak érdekében, hogy a sikeresen vizsgált termékek viselhessék a „Bizalom a textíliában” címkét ill. hogy azzal reklámozhassák ezeket a termékeket, a kérelmezőnek a bizonyítvány kiállítása előtt, a EN 45014 szabványnak szerinti megfelelőségi nyilatkozat formájában írásban ki kell jelentenie, hogy a termékek az aktuális gyártásból származnak a licenc 12 hónapos teljes időtartama alatt és, hogy humánökológiai szempontból mindenkor megegyeznek a beküldött minták minőségével, vagyis azonosak. Ennek előfeltétele egy megfelelő üzemi minőségbiztosítási rendszerműködtetése, amelyet a megbízott intézetnek el kell ismernie.

A megfelelőségi nyilatkozat megadásával kizárólagosan a gyártót terheli a felelősség az általa előállított ill. eladott termékek minőségéért. Természetesen lehetséges a minőségbiztosítás egy részének más gyártóra, szállítóra és importőrre való áthárítása. Ilyen esetben a termék minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseket a megbízott intézettel szintén ismertetni kell.

Az írásos megfelelőségi nyilatkozattal a kérelmező elfogadja azt is, hogy a meglévő tanúsítvány érvényességi ideje alatt az OEKO-TEX® Szervezet jogosult a garantált termékminőség betartása érdekében ellenőrző vizsgálatokat végezni max. két tanúsított terméken, a licencvevő költségére.

Cégauditok

Az OEKO-TEX® tanúsítás további összetevője az írásbeli dokumentumok és a beküldött mintáklaboratóriumi vizsgálata mellett a cégaudit végzése a tanúsítást kérelmező vállalat azon üzemeiben, amelyekben a tanúsított termékeket gyártják.

Az új tanúsítások során a megbízott OEKO-TEX® tagintézet auditorai a vállalatlátogatásokat a tanúsítási folyamat végzéséhez közeli időpontban, de legkésőbb a kérelmezést követő első félévben végzik el. A céglátogatásokra alapvetően három évenként kerül sor.

A cégauditok célja az optimális tanúsítási feltételek garantálása - mind a megbízott intézet (a műszaki feltételek igazolása), mind a kérelmező számára (a legjobb költség-haszon arány az anyagminták kiválasztása, a termékcsoport-leírások, a tanúsítványváltozatok, a címkehasználat, a minőségbiztosítási intézkedések stb. kérdéseiben nyújtott szisztematikus tanácsadás révén).

Testing and certification process according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®