Ενεργά χημικά προϊόντα

Ακολούθως δεικνύονται πίνακες ενεργά χημικών προϊόντων, τα οποία υπέστησαν έλεγχο εκ μέρους ανεξαρτήτων τοξικολόγων και αξιολογήθηκαν ως ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, εφόσον αυτά τα προϊόντα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες και προβλεπόμενες οδηγίες. Οι σχετικές αξιολογήσεις στον τομέα της ασφάλειας βασίζονται σε πληροφορίες, εκθέσεις ελέγχων, συνταγές κ.λ.π., οι οποίες διατίθενται από τον παραγωγό για κάθε ξεχωριστό προϊόν του. Οι εκθέσεις ελέγχων, οι οποίες ελήφθησαν υπ΄ όψη κατά την προαναφερόμενη αξιολόγηση εκδίδονται από εντεταλμένα τοξικολογικά και/ή δερματολογικά Ινστιτούτα.

Τα καταχωρημένα στον κατάλογο OEKO-TEX® και αποδεκτά ενεργά χημικά προϊόντα συμμορφώνονται με την τρέχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, ειδικά με το Άρθρο 95 του Κανονισμού περί Βιοκτόνων Αρ. 528.

Η κοινότητα OEKO-TEX® διατηρεί το δικαίωμα, το οποίο βασίζεται σε νεότερες επιστημονικές εμπειρίες, να αφαιρεί από τον προαναφερόμενο κατάλογο προϊόντα, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Στα πλαίσια της διαγραφής προϊόντων από τον κατάλογο δεν μπορούν να εγερθούν νομικές αξιώσεις. Τα ακολούθως αναφερόμενα προϊόντα δεν πρέπει να νοηθούν κατά κανένα τρόπο ως προϊόντα που συνιστώνται. Η καταχώρηση στον προαναφερόμενο κατάλογο προκύπτει με αποκλειστική ευθύνη της κάθε αιτούσας επιχείρησης.