Έτοιμα είδη

Για την τήρηση ενός λογικού χρονικού πλαισίου κατά την πιστοποίηση OEKO-TEX® και εκ μέρους επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων ένδυσης, το σύστημα OEKO-TEX® επιτρέπει τη χρήση αρχικών πρώτων υλικών, τα οποία έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το OEKO-TEX®.

Ωστόσο τα τελικά είδη χρειάζονται κατά κανόνα έναν ειδικό αριθμό ελέγχου, ακόμα και στην περίπτωση που όλα τα συστατικά έχουν ήδη ελεγχθεί και πιστοποιηθεί επιτυχώς με το πρότυπο STANDARD 100 by OEKO-TEX® .

Κάθε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων ένδυσης οφείλει λοιπόν να συμμετέχει ενεργά στη βαθμίδα της κατεργασίας στο σύστημα πιστοποίησης OEKO-TEX®, για να δικαιούται να απονέμει το σήμα στα εμπορεύματά της με δικό της αριθμό αδείας. Το τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται με περισσότερα από ένα σήματα OEKO-TEX®, ούτε και με ένα ήδη υφιστάμενο αριθμό πιστοποίησης, ο οποίος εκδόθηκε μόνο για συγκεκριμένα πιστοποιημένα συστατικά του προϊόντος.

Με τη συμβατική αυτή δέσμευση εξασφαλίζεται ότι μία επιχείρηση παραγωγής προϊόντων ένδυσης δεν θα εκπληρώνει μόνο τις απαιτήσεις του καταλόγου κριτηρίων OEKO-TEX® για προϊόντα της σε μεμονωμένες περιπτώσεις συγκεκριμένων παραγγελιών, αλλά και θα αποδεικνύει έτσι την αναγκαία συστηματική ενσωμάτωση όλων των εμπορευμάτων της στο επιχειρησιακό της σύστημα Διασφάλισης ποιότητας .