Διαχείριση ποιότητας

Διασφάλιση ποιότητας στην εταιρεία

Το προαιρετικό σύστημα ελέγχων και πιστοποιήσεων σύμφωνα με το πρότυπο STANDARD 100 by OEKO-TEX® βασίζεται στην ίδια ευθύνη των παραγωγικών επιχειρήσεων κατά μήκος της κλωστοϋφαντουργικής αλυσίδας. Με τη Δήλωση συμμόρφωσης οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση με νομική δέσμευση, να φροντίσουν ώστε τα αντιπροσωπευτικά δείγματα των εμπορευμάτων τους, τα οποία ελέγχθηκαν από ένα αρμόδιο Ινστιτούτοκαι για όλη τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού OEKO-TEX®, να συμφωνούν ποιοτικά με τα προϊόντα της τρέχουσας παραγωγής τους.

Προϋπόθεση για την έκδοση μίας Πιστοποίησης είναι η επιτυχής απόδειξη της εφαρμογής ενός επιχειρησιακού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο θα εγγυάται τη συνεχή τήρηση των τεχνικών μεθόδων της παραγωγικής διαδικασίας, των χρωστικών ουσιών και των βοηθητικών υλικών καθώς και των παραγωγικών συνταγών και της σύνθεσης των υλικών, όπως όλα αυτά τα δεδομένα καθορίστηκαν στην Αίτηση Πιστοποίησης.

Σε περίπτωση, κατά την οποία ένας κάτοχος μίας πιστοποίησης συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ή εισαγωγείς, μπορεί να μεταβιβάσει τμήματα της ίδιας της διαχείρισης ποιότητας σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Στις περιπτώσεις αυτές οφείλουν εντούτοις να αποδείξουν και αυτές οι εταιρείες ότι έλαβαν με τη σειρά τους τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της ανθρώπινης οικολογικής ποιότητας των προϊόντων τους.

Εάν ένα πιστοποιημένο προϊόν μέσω αλλαγής των τεχνικών μεθόδων παραγωγής, ή εφαρμογής νέων συνταγών ή χρήσης άλλων χρωστικών ουσιών και βοηθητικών μέσων, τροποποιηθεί ποιοτικά, πρέπει το κλωστοϋφαντουργικό είδος να ελεγχθεί εκ νέου από το υπεύθυνο Ινστιτούτο ελέγχου και να τεκμηριωθούν οι ιδιότητες του σε ένα συμπληρωματικό πιστοποιητικό .

Διαχείριση ποιότητας της ένωσης OEKO-TEX®

Η διεθνής ένωση OEKO-TEX® συμβάλλει με τα πολυάριθμα μέτρα στην ασφάλεια των προϊόντων, στην εξασφάλιση του επιπέδου ελέγχου και στην προστασία του κατατεθέντος σήματος ελέγχου OEKO-TEX® . Στα μέτρα αυτά ανήκουν:

  • Ένα σε παγκόσμια κλίμακα ενιαίο σύστημα ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται στο πρότυπο πιστοποίησης STANDARD 100 by OEKO-TEX® (Διαδικασία ελέγχου) και στον εσωτερικό οδηγό
  • Εκπαιδευτικά μέτρα και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στα πλαίσια τακτικών τεχνικών συνεδρίων και κύκλων ειδημόνων με εκπροσώπους όλων των εξουσιοδοτημένων Ελεγκτικών Ινστιτούτων
  • Έρευνα και εξέλιξη κριτηρίων
  • Διεργαστηριακά τεστ μεταξύ των Ινστιτούτων Ελέγχου
  • Επιθεώρηση των Ινστιτούτων Ελέγχου για τον έλεγχο και την εκπαίδευση στον τομέα της ποιότητας ελέγχου εκ μέρους εκπροσώπων της Διεθνούς Ένωσης OEKO-TEX®
  • Έλεγχοι εταιρειών για την εξασφάλιση μίας ιδανικής εξέλιξης της διαδικασίας Πιστοποίησης και μίας σκόπιμης υποστήριξης της ποιότητας της παραγωγής

Έλεγχοι εταιρειών

Για τη στοχευμένη υποστήριξη και βελτιστοποίηση της λειτουργικής διασφάλισης ποιότητας των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στο σύστημα OEKO-TEX®, τα ινστιτούτα μέλη της OEKO-TEX® διεξάγουν ως υποχρεωτικό τμήμα πιστοποίησης έναν έλεγχο στην αιτούσα επιχείρηση.

Οι επισκέψεις στην εταιρεία επί τόπου παρέχουν στους ελεγκτές τη δυνατότητα απόκτησης μιας γενικής άποψης σχετικά με την επιχειρησιακή κατάσταση ώστε με αυτό τον τρόπο να μπορούν συστηματικά να παρέχουν συμβουλές στις επιχειρήσεις αναφορικά με συχνές ερωτήσεις και προβλήματα. Εδώ ανήκουν για παράδειγμα υποδείξεις για την επιλογή κατάλληλων υλικών δοκιμών, υποστήριξη κατά τη συγκέντρωση περιγραφών ομάδων προϊόντων στο πιστοποιητικό καθώς και υποστήριξη αναφορικά με τη σωστή και πλήρη δήλωση των χρησιμοποιούμενων χρωστικών ουσιών, βοηθητικών μέσων και χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών και των συστατικών.

Επιπρόσθετα στην εκπαίδευση των αντιπροσώπων διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των ζητούμενων κριτηρίων OEKO-TEX®, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν λεπτομερείς συμβουλές, εφόσον υπάρχει ανάγκη, από τους Ελεγκτές και αναφορικά με τη σωστή και νομικά σύμμορφη χρήση της ετικέτας OEKO-TEX® για τη σηματοδότηση προϊόντος και άλλους σκοπούς μάρκετινγκ και πωλήσεων.

Η παρακολούθηση της εταιρείας λαμβάνει χώρα λίγο πριν ή λίγο μετά την έκδοση του πιστοποιητικού και επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια.

Έλεγχοι

Η διεθνής ένωση OEKO-TEX® χρηματοδοτεί κάθε έτος ελέγχους προϊόντων σε μέγεθος τουλάχιστον 20% όλων των εκδιδόμενων πιστοποιήσεων

Τα εξουσιοδοτημένα μέλη - ινστιτούτα αγοράζουν ελεύθερα στην αγορά εμπορεύματα με την ετικέτα OEKO-TEX® και ελέγχουν εάν οι ιδιότητες των προϊόντων αυτών σχετικά με την ανθρώπινη οικολογία και ανάλογα με τη Δήλωση συμμόρφωσης συμφωνούν με την ποιότητα των αρχικά ελεγμένων δειγμάτων .

Ο έλεγχος των προϊόντων κατά τις αρχικές τους παραγωγικές βαθμίδες διενεργείται με βάση τα εκ μέρους των παραγωγών υποβαλλόμενα δείγματα υλικών .

Σε μη τήρηση των αναγκαίων κριτηρίων, το αρμόδιο Ινστιτούτο OEKO-TEX® απαιτεί αμέσως από τον υπεύθυνο κάτοχο της πιστοποίησης να διορθώσει το συντομότερο δυνατόν τις διαπιστωθείσες ατέλειες και να υποβάλει εκ νέου δείγματα της βελτιωμένης παραγωγής για νέο έλεγχο.

Αν διαπιστωθούν και τότε ατέλειες, μπορεί να επακολουθήσει και η Ανάκληση της υφιστάμενης Πιστοποίησης OEKO-TEX®.

Έλεγχοι εταιρειών

Εκτός από τους ελέγχους των προϊόντων η διεθνής ένωση OEKO-TEX® απασχολεί δύο ανεξάρτητους ελεγκτές, οι οποίοι εκτελούν ανά την υφήλιο ξαφνικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο OEKO-TEX®.

Αυτοί οι ελεγκτές ελέγχουν επί τόπου, αν οι παραγωγικές συνθήκες των ελεγχόμενων επιχειρήσεων εκπληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου STANDARD 100 by OEKO-TEX® και, όπου είναι αναγκαίο, κάνουν υποδείξεις για την βελτιστοποίηση του υφιστάμενου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας.

Προστασία των δικαιωμάτων

Η διάδοση και ο βαθμός αναγνωρισιμότητας της επιγραφής „Ύφασμα εμπιστοσύνης - Ελεγμένο για βλαβερές ουσίες σύμφωνα με το STANDARD 100 by OEKO-TEX®“ καταστούν αναγκαία μία αποτελεσματική προστασία των κατατεθειμένων δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση, κατά την οποία στα πλαίσια ελέγχων, επιθεωρήσεων επιχειρήσεων και επιτηρήσεων της αγοράς εκ μέρους των εξουσιοδοτημένων μελών - ινστιτούτων OEKO-TEX® διαπιστωθούν παρατυπίες επί πιστοποιημένων προϊόντων το γεγονός αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση της υφιστάμενης Πιστοποίησης.

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Η δήλωση του παραγωγού όσον αφορά την ποιότητα των δειγματοληπτικών ελεγχόμενων προϊόντων στην αγορά δεν αντιστοιχεί στα δείγματα τα οποία αυτός επέβαλε αρχικά προς πιστοποίηση.
  • Ο παραγωγός δε δήλωσε καθόλου ή δε δήλωσε έγκαιρα στο αρμόδιο Ινστιτούτο Ελέγχου της Διεθνούς ένωσης OEKO-TEX® μία εκ μέρους του διενεργηθείσα αλλαγή της τεχνικής διαμόρφωσης των πιστοποιημένων εμπορευμάτων του.
  • Ο χαρακτηρισμός ενός πιστοποιημένου κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος δεν αντιστοιχεί στις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις. Απομιμήσεις και καταχρήσεις μίας κατατεθειμένης σήμανσης αποτελούν ποινικό αδίκημα και μηνύονται από την ένωση OEKO-TEX® στα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια.