Σχέδιο

Η κλωστοϋφαντουργία χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη μορφή επιχειρησιακών συνεργιών, στην οποία τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής από την πρώτη ακατέργαστη ύλη έως και το τελικό κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μεταφέρονται συχνά σε διάφορα σημεία του κόσμου. Αυτή η κατάσταση αντικατοπτρίζεται στις πολυσύνθετες εμπορικές σχέσεις των διαφόρων επιχειρήσεων, οι οποίες συμμετέχουν στην προαναφερόμενη παραγωγική αλυσίδα της κλωστοϋφαντουργίας. Επιπλέον επί του προκειμένου λαμβάνονται υπ΄ όψη οι διαφορετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, που ισχύουν στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας στις διάφορες χώρες.

Στα προαναφερόμενα δεδομένα βασίζεται η βασική ιδέα του προτύπου STANDARD 100 by OEKO-TEX® : Σκοπός του καταλόγου κριτηρίων είναι η εξισορρόπηση των διαφορών, οι οποίες υφίστανται σε όλο τον κόσμο, κατά την αξιολόγηση επιβλαβών ουσιών. Το σύστημα OEKO-TEX® διαπιστώνει και εξουδετερώνει πιθανές πηγές επικίνδυνων ουσιών σε κάθε βαθμίδα επεξεργασίας. Μετά κάθε νέα σύνθεση του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή κάθε χημική του μετατροπή, αναγκαίος είναι ένας επακόλουθος έλεγχος.

  • Για τις επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης, με τον κατάλογο κριτηρίων της OEKO-TEX® υπάρχει για πρώτη φορά ένα ενιαίο και επιστημονικά αιτιολογημένο πρότυπο για την αξιολόγηση πιθανών προβληματικών υλικών στα κλωστοϋφαντουργικά είδη εν όψει της παγκόσμιας οργανωμένης κλωστοϋφαντουργικής παραγωγής που διαθέτει εξαιρετικό καταμερισμό εργασίας.
  • Το σήμα OEKO-TEX® υποδεικνύει επιπλέον στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές τα πλεονεκτήματα της ελεγμένης ασφάλειας των φιλικών προς το δέρμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης. Με τον τρόπο αυτό, η ετικέτα ελέγχου προσφέρει στον καταναλωτή μία σημαντική βοήθεια κατά την αγορά ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος.