Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο STANDARD 100 by OEKO-TEX® προσφέρει στην επιχείρηση σε όλες τις βαθμίδες της κλωστοϋφαντουργικής αλυσίδας ένα βέλτιστο όργανο και μια σαφή προστιθέμενη αξία για τη διασφάλιση ποιότητας της επιχείρησης. Το εκδιδόμενο από το εξουσιοδοτημένο ινστιτούτο ή την υπεύθυνη υπηρεσία πιστοποίησης πιστοποιητικό OEKO-TEX® έχει μια διάρκεια ισχύος 12 μηνών. Τεκμηριώνει ότι τα αναφερόμενα είδη έχουν ελεγχθεί επιτυχώς σύμφωνα με το πρότυπο STANDARD 100 by OEKO-TEX® και πληρούν τις απαιτήσεις μιας κοινής κατηγορίας προϊόντων.

Πλεονεκτήματα

Βασιζόμενη σε παγκόσμια κλίμακα στην εφαρμογή των κριτηρίων ελέγχου OEKO-TEX® μια πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο STANDARD 100 by OEKO-TEX® παρέχει στις επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τις εμπορικές τους σχέσεις και διευκολύνει τη ροή πληροφοριών, όσον αφορά την ύπαρξη πιθανών προβληματικών ουσιών.

Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη δημιουργία μίας μεγαλύτερης παραγωγικής ασφάλειας και επαυξάνει συγχρόνως την εμπορική επιτυχία των προϊόντων, επειδή πολυάριθμοι παραγγελιοδότες εντός της κλωστοϋφαντουργικής αλυσίδας απαιτούν από τους προμηθευτές τους την εκπλήρωση των κριτηρίων OEKO-TEX® ως βασικό συστατικό στοιχείο των όρων παράδοσης εμπορευμάτων.

Ένα περαιτέρω πλεονέκτημα του συστήματος OEKO-TEX® αποτελεί η ομοιόμορφη κατανομή των εξόδων πιστοποίησης μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες συμμετέχουν σε μία κλωστοϋφαντουργική παραγωγική αλυσίδα.

Την ευθύνη για την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας κατά την επίδραση των παραγόμενων προϊόντων την αναλαμβάνει εκείνος, ο οποίος, λόγω του είδους της παραγωγής του, είναι σε θέση να μετατρέπει τις εφαρμοζόμενες χημικές ουσίες στα βοηθητικά υλικά και στα φινιρίσματα.

Με τη χρήση ήδη πιστοποιημένων πρώτων υλών μπορεί εκτός τούτου να αποφευχθούν τα έξοδα για διπλούς ελέγχους. Στα διάφορα στάδια παραγωγής ελέγχονται κατά κανόνα μόνο τα προϊόντα, τα οποία προστίθενται επιπλέον στην παραγωγική αλυσίδα.

Προϋποθέσεις

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα επιτρέπεται να πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο STANDARD 100 by OEKO-TEX® μόνο εφόσον όλα τα επιμέρους υλικά πληρούν ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα κριτήρια . Μια πιστοποίηση γίνεται με γραπτή αίτηση του κατασκευαστή σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα Ινστιτούτα ελέγχων ή στις αναγνωρισμένες Υπηρεσίες επαφής σε όλο τον κόσμο. Γίνεται έλεγχος των απεσταλμένων δειγμάτων αποκλειστικά στα μέλη - ινστιτούτα στην Ευρώπη και την Ιαπωνία ώστε να εξασφαλίζεται ένα σταθερό υψηλό επίπεδο ελέγχων.

Προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικού μέσω του εξουσιοδοτημένου ινστιτούτου ελέγχου ή της υπεύθυνης υπηρεσίας πιστοποίησης αποτελεί μια δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή, σχετικά με το ότι τα επιτυχώς ελεγμένα κλωστοϋφαντουργικά δείγματα θα συμφωνούν με την ποιότητα του προϊόντος το οποίο παράγεται και διανέμεται κατά τη δωδεκάμηνη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.

Μια περαιτέρω προϋπόθεση της πιστοποίησης προϊόντος OEKO-TEX® αποτελούν οι έλεγχοι εταιρειών, στα πλαίσια των οποίων οι Ελεγκτές των ινστιτούτων ελέγχου OEKO-TEX® μαζί με τις επιχειρήσεις που κάνουν αίτηση, θα εξετάζουν την επιχειρησιακή διασφάλιση ποιότητας και τις παραγωγικές διαδικασίες, ώστε να παρέχονται βέλτιστες συνθήκες πιστοποίησης και να εξασφαλίζεται μόνιμα η ανθρώπινη οικολογική ποιότητα προϊόντος για όλη τη διάρκεια της πιστοποίησης.

Βασικό συστατικό στοιχείο μιας πιστοποίησης OEKO-TEX® είναι επίσης οι τακτικοί έλεγχοι προϊόντος στην αγορά, οι οποίοι διεξάγονται από τα ινστιτούτα OEKO-TEX® με στόχο την τήρηση των απαιτούμενων κριτηρίων.

Δαπάνες

Η οικονομική δαπάνη για την πιστοποίηση OEKO-TEX® αποτελείται από τα τέλη αδειοδότησης, τις δαπάνες για τους ελέγχους εταιρειών μέσω του εξουσιοδοτημένου ινστιτούτου καθώς και από τις δαπάνες εργαστηρίων (ανάλογα με το μέγεθος των ελέγχων). Ένας αντίστοιχος προϋπολογισμός μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητηθεί από το αρμόδιο Ινστιτούτο .

Η επέκταση μιας πιστοποίησης εκτελείται έναντι καταβολής τελών επεξεργασίας. Τα έξοδα για τους ελέγχους, εξαρτώνται από το μέγεθος των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών των νέων προϊόντων.

Οι απαιτούμενοι έλεγχοι εταιρειών εκ μέρους του εντεταλμένου Ελεγκτικού Ινστιτούτου διενεργούνται σε ρυθμό τριετίας, και η εξόφληση των σχετικών εξόδων διενεργείται μετά την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου, από κοινού με τα τέλη αδειοδότησης.

Αρχική πιστοποίηση
Ανανέωση πιστοποιητικού
Ανανέωση πιστοποιητικού
Αίτηση με δήλωση ανάληψης υποχρέωσης

Προϋπόθεση για πιστοποίηση προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο STANDARD 100 by OEKO-TEX® είναι η υποβολή μίας τυπικής και νομικά δεσμευτικής αίτησης προς ένα εξουσιοδοτημένο Ινστιτούτο της Διεθνούς Ένωσης OEKO-TEX®. Κάθε έντυπο αίτησης εκτός των ερωτήσεων για την επεξήγηση προϊόντος, περιλαμβάνει και μια δήλωση ανάληψης υποχρέωσης, έντυπα για την καταγραφή των προμηθευτών βασικών υλικών, των χρησιμοποιούμενων χρωστικών ουσιών και των χρησιμοποιούμενων βοηθητικών μέσων καθώς και ένα φυλλάδιο για την ακριβή περιγραφή δειγμάτων σε καλύμματα για πατώματα, αφρώδη υλικά και στρώματα.

Οι δηλώσεις, τις οποίες κάνει η αιτούσα κατασκευάστρια εταιρεία στην αίτηση της πιστοποίησης, καταστούν δυνατή τη συστηματική κατάδειξη της παραγωγικής ροής από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν. Αυτές οι ενδείξεις λαμβάνονται ως βάση από τα ινστιτούτα ελέγχου για τον προσδιορισμό των ελέγχων καθώς και για το σχηματισμό ομάδων προϊόντων, οι οποίες και ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας κοινής κατηγορίας προϊόντων .

Σωστές και πλήρεις δηλώσεις διευκολύνουν και επιταχύνουν την εξέλιξη της πιστοποίησης. Σημαντικό είναι ότι για κάθε επιχείρηση απαιτείται ένα πιστοποιητικό για τα προϊόντα προς πώληση . Με αυτό τον τρόπο τεκμηριώνεται, ότι οι απαιτήσεις του καταλόγου κριτηρίων OEKO-TEX® ενσωματώθηκαν συστηματικά στο σύστημα της Διασφάλισης ποιότητας της ίδιας της επιχείρησης.

Για τη συστηματική καταχώρηση των δεδομένων ενός προϊόντος, το έντυπο αίτησης περιέχει τόσο γενικά ερωτήματα, όσο και υποχρεωτικές ενδείξεις, οι οποίες έχουν σημασία κατά τις μεμονωμένες βαθμίδες κατεργασίας κατά μήκος της παραγωγικής αλυσίδας. Τέτοιες ενδείξεις είναι π.χ.:

  • Δήλωση των μίξεων και των φινιρισμάτων των νημάτων (κλωστήρια)
  • Κατάλογος των παραγωγών νημάτων (υφαντουργεία)
  • Δήλωση των διεξαγόμενων βαφών, των εφαρμοζόμενων μεθόδων τυπώματος και φινιρίσματος (φινιριστίρια)
  • Δήλωση των προμηθευτών όλων των επιμέρους συστατικών του προϊόντος, από το ίδιο το ύφασμα, μέχρι υλικά εσωτερικής επένδυσης και τα αξεσουάρ (έτοιμα ενδύματα)

Δήλωση ανάληψης υποχρέωσης

Με την υπογραφή της Δήλωσης Συμμόρφωσης αναλαμβάνει ο αιτών την ευθύνη για την ορθότητα όλων των δεδομένων. Αναλαμβάνει ιδιαίτερα την υποχρέωση να δηλώνει αμέσως κάθε μετατροπή των πρώτων υλών, της παραγωγικής τεχνικής και των συνταγών του στο εντεταλμένο Ελεγκτικό Ινστιτούτο ή στην υπεύθυνη υπηρεσία πιστοποίησης .

Επίσης η αιτούσα επιχείρηση αναγνωρίζει τους κανόνες του συστήματος πιστοποίησης OEKO-TEX® και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους εφαρμόζει σωστά, π.χ. κατά τη χρησιμοποίηση ετικετών. Υποχρεούται επίσης να φροντίσει μετά τον τερματισμό της συμμετοχής της στο σύστημα αυτό ή σε περίπτωση μίας κατάργησης υφισταμένων πιστοποιήσεων, ώστε να μη συνεχιστεί η χρήση ετικετών του συστήματος και η διαφήμιση των προϊόντων της με ετικέτες OEKO-TEX.

Επιλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων υλικών

Υποδείξεις για την επιλογή

Τα δείγματα ελέγχου πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της ομάδας προϊόντων, διότι η διαμόρφωση της ομαδοποίησης προϊόντων προς πιστοποίηση προσαρμόζεται αντιστοίχως.

Μια ελλιπής επιλογή δείγματος μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό της πιστοποιημένης ομάδας προϊόντων.

Κανόνες συσκευασίας

Η συσκευασία των δειγμάτων ελέγχου πρέπει να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας, ώστε να προστατεύονται τα δείγματα και για να εξασφαλίζονται τα σωστά, αναπαραγόμενα και πληροφοριακά αποτελέσματα ελέγχων:

  • Συσκευάζετε κάθε δείγμα ελέγχου σε ανθεκτικές μεμβράνες ή σάκους πολυαιθυλενίου. Έτσι αποφεύγονται μολύνσεις κατά τη μεταφορά.
  • Ασφαλίζετε τη συσκευασία μέσω διπλής περιτύλιξης και κόλλησης με κολλητική ταινία.

Συσκευασία υλικών εξοπλισμού

  • Συσκευάζετε το δείγμα ελέγχου ξεχωριστά σε διαφανείς πλαστικές σακούλες και αεροστεγώς (απαραίτητο για τον έλεγχο εκπομπών!).
  • Επισυνάπτετε οπωσδήποτε την περιγραφή δείγματος ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα της αίτησης προς πιστοποίηση .

Η αποκλειστική συσκευασία των δειγμάτων ελέγχου σε χαρτοκιβώτια και/ ή χαρτί πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται!

Εργαστηριακός έλεγχος

Αναφορικά με τη συστηματική καταγραφή των δεδομένων προϊόντος και παραγωγής, το εξουσιοδοτημένο Ελεγκτικό ινστιτούτο εκδίδει πρώτα ένα ξεχωριστό σχέδιο ελέγχου για τα προϊόντα (την ομάδα προϊόντων) προς έλεγχο.

Στη συνέχεια το κλωστοϋφαντουργικό είδος, στα πλαίσια μιας επακριβώς καθορισμένης μεθοδολογίας χειρότερης περίπτωσης, ελέγχεται σύμφωνα με τις παραμέτρους του καταλόγου κριτηρίων OEKO-TEX . Ελέγχονται λοιπόν είδη με την πιο μεγάλη επίστρωση, τα πιο σκούρα χρώματα ή με εξαιρετικό φινίρισμα.

Έκθεση δοκιμών

Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο των υποβληθέντων δειγμάτων του αιτούντα, το εξουσιοδοτημένο ελεγκτικό ινστιτούτο εκδίδει μια ξεχωριστή έκθεση δοκιμών, από την οποία προκύπτει, ότι τα δείγματα ελέγχου είναι αντιπροσωπευτικά για την ομάδα ειδών προς πιστοποίηση.

Η Έκθεση Δοκιμών τεκμηριώνει με λεπτομέρειες τα αποτελέσματα των ελέγχων και καταδεικνύει ιδιαίτερα τυχόν υπερβάσεις και αναγκαίες βελτιώσεις. Σε συμφωνία με την υποβολή αίτησης της επιχείρησης γίνεται έλεγχος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιλεγμένης κατηγορίας προϊόντος . Οι αντίστοιχες οριακές τιμές της εκάστοτε κατηγορίας προϊόντος χρησιμοποιούνται ως μέτρο αξιολόγησης.

Στην έκθεση δοκιμών επισυνάπτεται μια σημείωση του ινστιτούτου, στην οποία υποστηρίζεται μια έκδοση πιστοποιητικού για την επιθυμητή ομάδα ειδών με αναφορά της κοινής κατηγορίας προϊόντος βάση των αποτελεσμάτων ελέγχου. Τα έξοδα των διεκπεραιωμένων ελέγχων και η έκδοση της Έκθεσης Δοκιμών θα εκδοθεί από το ινστιτούτο .

Δήλωση συμμόρφωσης

Προκειμένου τα προϊόντα, τα οποία υποβλήθηκαν σε έναν επιτυχή έλεγχο, να αποκτήσουν το σήμα "Ύφασμα Εμπιστοσύνης" και να διαφημίζονται με αυτό, οι εταιρείες παραγωγής πρέπει, πριν από την έκδοση της πιστοποίησης, να δηλώσουν γραπτά, στα πλαίσια μίας Δήλωσης Συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία EN 45014, ότι τα εμπορεύματα, τα οποία θα παράγουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της δωδεκάμηνης ισχύος της πιστοποίησης, θα αντιστοιχούν ανά πάσα στιγμή στην ποιότητα των αρχικά υποβληθέντων δειγμάτων, από ανθρώπινης οικολογικής απόψεως. Προϋπόθεση για αυτό είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου επιχειρησιακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας, το οποίο και θα πρέπει να αναγνωριστεί από το αρμόδιο ινστιτούτο.

Με την υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης αναλαμβάνει η αιτούσα εταιρεία την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα των εκ μέρους της παραγόμενων και στο εμπόριο προσφερόμενων προϊόντων. Εντούτοις υπάρχει η δυνατότητα της εκχώρησης τμημάτων του τομέα του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας σε άλλους παραγωγούς, προμηθευτές ή εισαγωγείς. Σε περίπτωση μίας τέτοιας εκχώρησης πρέπει επίσης να αποδειχθούν τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας των αντίστοιχων προϊόντων στο αρμόδιο ινστιτούτο.

Μη τη γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης αναγνωρίζει η αιτούσα εταιρεία εκτός τούτου, ότι η ένωση OEKO-TEX® έχει το δικαίωμα καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος μίας εκδοθείσας Πιστοποίησης, για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων να πραγματοποιεί μέχρι και δύο ελέγχους στα πιστοποιημένα προϊόντα, αναλαμβάνοντας η ίδια η επιχείρηση το κόστος των ελέγχων.

Έλεγχοι εταιρειών

Ένα περαιτέρω τμήμα της πιστοποίησης OEKO-TEX® εκτός των γραπτών τεκμηριώσεων και των εργαστηριακών ελέγχων των υποβληθέντων δειγμάτων ελέγχου, αποτελούν και οι έλεγχοι εταιρειών στις εγκαταστάσεις της αιτούσας εταιρείας, στις οποίες παράγονται τα πιστοποιημένα είδη .

Σε περιπτώσεις νέων πιστοποιήσεων εκτελούνται οι επισκέψεις της πιστοποιούμενης εταιρείας εκ μέρους των ελεγκτών των εντεταλμένων Ινστιτούτων του συστήματος OEKO-TEX® συγχρόνως με την εξέλιξη της διαδικασίας πιστοποίησης (το αργότερο εντούτοις ενός του πρώτου εξαμήνου μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης εκ μέρους της πιστοποιούμενης εταιρείας). Επισκέψεις εταιρειών διενεργούνται κατά κανόνα ανά τριετία.

Στόχος των ελέγχων εταιρειών είναι η εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών πιστοποίησης, τόσο για το εξουσιοδοτημένο ινστιτούτο ελέγχων (επαλήθευση των τεχνικών όρων), όσο και για την αιτούσα εταιρεία (επίτευξη της καλύτερης δυνατής σχέσης μεταξύ των παραγωγικών δαπανών και του κέρδους μέσω συστηματικής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά την επιλογή κατάλληλων υλικών δοκιμών, την περιγραφή των ομάδων προϊόντων, τα είδη πιστοποίησης, τη χρήση των ετικετών, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τη διαχείριση ποιότητας κλπ.).

Testing and certification process according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®